TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Regulament Campanie „Concurs Librarium TNB & Yorick te premiază”
Regulament Campanie „Concurs Librarium TNB & Yorick te premiază”

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Campania Concurs Librariumk TNB și Yorick te premiază” (denumita în cele ce urmează „Campania”) este organizata de S.C. One Distribution Company, cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-319, Nr. Reg.Com: J4012838/2008, CUI RO 24235942, atribut fiscal R, avand contul RO87BRDE441SV21172034410, deschis la BRD, agenția Carol, înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal având numărul 18614/10.02.2011, reprezentată legal prin Badea Iuliana, Administrator (denumită în prezenta „Organizatorul”), prin lanțul de librării Librarium.

 

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul www.cartepedia.ro și în Librarium TNB, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, precum si prin solicitare scrisă.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii acestora in vigoare, pe www.cartepedia.ro și în Librarium.

 

 

ARIA GEOGRAFICĂ ȘI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata în librăria Librarium din incinta Teatrului Național București, denumită în continuare „Librarium TNB” şi se desfăşoară pe teritoriul României, exclusiv în data de 27 martie 2019. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

La aceasta Campanie pot participa, pe toata perioada de desfasurare a acesteia, toti cetăţenii români (in calitate de persoana fizica) cu vârsta peste 18 ani și cu domiciliul / resedinta in Romania (denumiti in continuare si „Participanti”) si care fac dovada celor de mai sus si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

 

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatii care detin statut de persoana juridica, precum și angajații societăților comerciale organizatoare, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia

 

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament prin completarea taloanelor de participare.

 

 

MECANISMUL CAMPANIEI

 

Pentru a participa în Campanie, Participantii trebuie să vizitezi Librarium TNB și să completeze talonul disponibil in librarii si astfel sa participe la Campanie.

 

Etapa 1 (27 martie 2019)

 

În prima etapă a Campaniei, participantii completeaza talonul de inscriere la tombola si il depun in urna dedicata acestei Campanii. Taloanele de participare si urna de depunere sunt disponibile în cadrul Librarium TNB.

 

Etapa 2 (28 martie 2019)

 

Dupa data de incheiere a campaniei, urnele se vor desface si se vor verifica acuratetea datelor completate in talon. Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i elimina din Campanie pe acei participanti care nu au completat integral rubricile din talonul de participare sau al caror scris este indescifrabil sau neclar. Astfel se va face validarea taloanelor. Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți, iar câștigătorul va fi contactat pentru detalierea modalitatii de intrare in posesie a premiilor. Acestia vor fi anuntati si public, pe paginile de facebook aferente Cartepedia si Librarium.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligaţiile impuse de legislaţia in vigoare.

 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CAMPANIE

 

În cadrul acestei Campanii, S.C. One Distribution Company va oferi un singur premiu, format dintr-un pachet de cărți publicate la Editura Nemira, în colecție Yorick, în valoare de 400 RON.

 

Câştigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiului şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORULUI SI LIVRAREA PREMIULUI

 

Metodologia de acordare a premiului:

Dupa finalul Campaniei, câștigătorul va fi hotărât prin tragere la sorți.

 

Un Participant este valid daca:

1) poate fi identificat pe toata perioada de desfasurare a campaniei

2) indeplineste conditiile descrise in sectiunile CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE si MECANISMUL CAMPANIEI

 

 

Participantii vor intra in campanie cu o singura sansa.

 

Validarea castigatorilor:

 

Câştigătorul va fi contactat la datele de contact din talonul de participare folosite pentru inscriere pentru a se realiza urmatoarele:

-          Identificare

-          Validare

-          Obținerea tututor datelor necesare expedierii premiului

-          Comunicarea modalitatii de primire a premiului

In cazul in care nu va putea fi contactat la datele de contact din talonul de participare in maximum 2 zile de la data anuntarii castigatorilor, acesta va  fi invalidat și va fi ales un nou câștigător.

 

In situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve in ordinea desemnarii lor.

 

Numele castigatorilor vor fi afisate pe paginile de Facebook www.cartepedia.ro si Librarium după extragere.

 

Livrarea premiului:

 

Premiile castigate vor fi ridicate personal din Librarium TNB.

 

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament nu au dreptul să participe la acest Concurs şi nu vor intra în posesia premiului.

 

 

RĂSPUNDERE

 

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet, firmele de curierat etc

 

In cazul in care castigatorii refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

 

Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.

 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

 

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acestuia nu îsi asumă răspunderea pentru:

-          Situaţiile în care un Participant nu poate accesa retelele sociale sau site-ul www.cartepedia.ro din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-ului, de genul, dar fara a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator.

-          Situaţii în care datele completate conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane.

 

 

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Prin inscrierea in Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania S.C. One Distribution Company inregistrata ca Operator de date cu caracter personal 18614/10.02.2011,  si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C. One Distribution Company si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

 

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizateau următorul continut:

 

Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, compania va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:

-          dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

-          după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

-          realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SC One Distribution Company va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

 

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale, asa cum sunt mentionate si in talonul de participare:

-          Nume si prenume;

-          Adresa de e-mail si numarul de telefon

-          Vârsta

 

Câştigătorilor Campaniei li se vor colecta următoarele date personale:

-          Nume şi Prenume;

-          Un număr de telefon;

 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea castigatorilor, înmânarea premiilor câştigătorilor precum si posibilitatea de a le furnizata participantilor informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C. One Distribution și partenerii sai.

 

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail, sms şi alte mijloace electronice.

 

Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

 

Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.

 

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

 

ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

LITIGII

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail la adresa: cartepedia@gmail.com până pe data de 31.12.2016.

 

Prezentul Regulament este disponibil online pe www.cartepedia.ro si in varianta print în librăria Librarium din incinta Teatrului Național.

 

Regulament Campanie „Concurs Librarium TNB & Yorick te premiază”