TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
CONCURS: Ai carte? Ai parte de o bibliotecă nouă!
CONCURS: Ai carte? Ai parte de o bibliotecă nouă!

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“ Ai carte? Ai parte de o biblioteca noua!”

21.09.2020-18.10.2020


Concurs biblioteca

 

Art.1- Organizatorul Campaniei Promotionale

1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale “ Ai carte? Ai parte de o biblioteca noua!” ( denumita in continuare “ Campania” ) este  S.C. One Distribution Company  cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-317-319, Nr. Reg.Com: J4012838/2008, CUI RO 24235942, atribut fiscal RO, având contul RO87BRDE441SV21172034410, deschis la BRD, agenția Carol, înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal având numărul 18614/10.02.2011, reprezentată legal prin Bâtea Iuliana, Administrator (denumită în prezenta „Organizatorul”)

1.2 Campania se deruleaza de catre Organizator cu sprijinul Auchan Romania S. A, cu sediul social in Bucuresti, sector 6, str. Brasov, nr. 25, Cam. 1, et.4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40/2731/14.02.2015, reprezentata prin dna. Elena Frâncu, in calitate de Manager Strategie Comunicare & Media prin sediul Magazinului Participant Auchan Brasov Coresi din strada Turnului, nr. 5 ( denumita in prezenta “ Partenerul” sau “ Magazinul Participant”)

1.3 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ( “Regulamentul” ) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 cu privire la comercializarea produselor si sericiilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara in perioada 21.09.2020-18.10.2020 ( “ Perioada Campaniei” ). Orice modificare a perioadei de valabilitate a campaniei va fi anuntata public de Organizator pe site-ul www.cartepedia.ro si pe site-ul Partenerului www.romania.auchan.ro si la sediul Magazinului Participant, la Serviciul Clienti, in conformitate cu art. 3 din prezentul regulament.

2.2 Campania se va desfasura in Hypermarketul Auchan Coresi Brasov mentionat in anexa 1 ( denumit in continuare in mod individual “ Magazinul Participant”).

Art.3 Regulamentul Campaniei. Modificarea Regulamentului

3.1 Regulamentul Campaniei este disponibil cu titlul gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, accesand oricare dintre urmatoarele pagini de internet: www. cartepedia.ro sau www.romania.auchan.ro si la sediul Magazinului Participant la Serviciul Clienti.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, pe oricare dintre urmatoarele pagini web ale Organizatorului si ale Partenerului acestuia www.cartepedia.ro, www.romania.auchan.ro sau paginilie oficiale de socializare (www.facebook.com/cartepedia/ sau www.facebook.com/auchan.ro/ sau httpswww.facebook.com/librariadinauchancoresi/ ) si la Serviciul Clienti al Magazinului Participant prin intermendiul unor materiale tiparite publicitare si/sau cu rol informativ). Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile acestui Regulament .

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari completari. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate prin publicarea acestora pe urmatoarele pagini web: www.cartepedia.ro, www.romania.auchan.ro , www.auchan.ro , www.facebook.com/auchan.ro/ , www.facebook.com/librariadinauchancoresi/ , www.facebook.com/cartepedia/ si la Serviciul Clienti al Magazinului Participant.

Art.4 Dreptul de participare

4.1 La campanie poate participa orice persoana fizica (denumita in continuare “ Participant” ) care indeplineste urmatoarele conditii:

- a implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in campanie;

- are domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul Romaniei;

- achizitioneaza unul sau mai multe produse din Magazinul Participant pe perioada Campaniei;

- completeaza formularul de participare disponibil in Magazinul Participant la raionul librarie denumit Librarium;

4.2 Nu au dreptul de a participa la campanie urmatoarele persoane:

- persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inscrierii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani;

- angajatii, organizatorii sau orice alti prepusi ai Organizatorului si ai Partenerului si ai Magazinului Participant;

- angajatii, colaboratorii sau orice alti prepusi ai Agentiilor sau prestatorilor de servicii sau de leasing de personal ai Organizatorului si/ sau ai Partenerului implicati in organizarea Campaniei, indiferent de locatia Organizatorului sau ai Partenerului in care sunt alocati acesti prepusi;

- membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele de mai sus (copii/ parinti, frate/ sora, sot/ sotie).

4.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei de catre persoane care nu indeplinesc conditiile de participare la Campanie, stipulate la art. 4.1 si art.4.2 din Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta atat persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cat si persoanele care au participat, in mod incorect la Campanie, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.5 Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

4.6 Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 

Art.5 Premiile Campaniei

5.1 In cadrul Campaniei Organizatorul va acorda conform mecanismului descris la Art.6 de mai jos, prin tragere la sorti, 41 de premii in valoare totala de 2328.54 lei cu tva. Insemnand 40 de carti cu valoarea medie de 35 lei cu tva si o biblioteca cu 40 de carti (la valoarea medie de 20 lei cu tva), in valoare de 1000 lei cu tva, premiile sunt descrise valoric si individual in anexa 2 la prezentul Regulament.

5.2 Fiecare premiu va fi acordat in natura, fizic la datele mentioate in prezentul Regulament prin predarea premiului in persona in Magazinul participant, la Punctul de Serviciu Clienti.

5.3 Premiile carodate pot fi inscriptionate cu logo-urile Organizatorului si/ sau ale Partenerului . Castigatorul sau tertul care va primi premiul nu are posibilitatea de a-l valorifica in numerar si nici nu va pretinde numerar in contravaloarea premiului.

5.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate .

5.5 Un participant poate castiga in cadrul Campaniei un singur premiu.

Art. 6 Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1 Conditiile privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in campnaie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;

2. Participantul trebuie sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit art.9 din prezentul Regulament.

3. Participantul trebuie sa acceseze oricare dintre paginile www.cartepedia.ro, www.auchan.ro, www.romania.auchan.ro pentru a citi prezentul regulament astfel incat sa poata completa formularul de participare cu datele necesare si cu numarul bonului fiscal care atesta achizitionarea uneia sau mai multor carti comercializate in libraria Librarium a magazinului participant, pe perioada Campaniei.

6.2 Mecanismul inscrierii in Campanie

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa :

1. achizitioneze 1 sau mai multe carti ( produse) comercializate din Magazinul Participant din cadrul librariei Librarium pe durata Campaniei si sa pastreze bonul fiscal;

2. acceseze, in Perioada Campaniei, pagina de internet dedicata la oricare dintre adresele www.cartepedia.ro, www.auchan.ro, www.romania.auchan.ro urmand instructiunile mentionate;

3. completeze toate datele solicitate in formularul de inscriere cu urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, numar si data bon fiscal care atesta achizitia produselor participante pe Perioada Campaniei, sa bifeze casuta “ Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei”;

4. Daca doreste participantul poate sa bifeze si campul “ Opt – in- Marketing” danadu-si acordul sa primeasca comunicari comerciale din partea Organizatorului si a Partenerului acestuia, Auchan Romania SA.

5. FOARTE IMPORTANT: Toate datele furnizate de catre Participanti sunt furnizate pe propria raspundere a acestora si trebuie sa fie corecte, complete si valabile . In situatia in care un Participant este desemnat si validat ca si Castigator, iar in urma ridicarii premiului la magazinul participant selectat si comunicat de catre Organizator , premiul nu poate intra in posesia sa , respectivul castigator isi pierde aceasta calitate, premiul nu ii va fi redistribuit , fara nici o despagubire fata de acel castigator.

6. Intre participantul la Campanie si Castigatorul Premiului sa existe o identitate perfecta (fara dubii) de persoana fizica astfel incat datele de contact mai sus mentionate sa poata fi utilizate in mod valabil pentru predarea premiului Participantului respectiv;

7. In cazul in care Participantii nu completeaza in formularul de inscriere in mod corect si complet campurile mentionate la punctul 3 al prezentului articol, formularele de participare nu vor putea fi luate in considerare pentru tragerea la sorti.

6.3 Desemnarea castigatorilor

6.3.1 In cadrul campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti 41 de castigatori si 41 rezerve.

6.3.2 Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti, Organizatorul va proceda la extragerea castigatorilor din urna asezata la sediul magazinului participant in Libarium ( libraria din hypermarketul Auchan participant), in care se asaza taloanele de catre participanti pe durata campaniei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentat al Organizatorului si un reprezentant al magazinului Participant .

6.4 Validarea castigatorilor si acordarea premiilor

6.4.1 Ulterior efectuarii tragerii la sorti, Organizatorul va proceda la validarea Castigatorilor, prin verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare si inscriere la Campanie,astfel cum acestea sunt detaliate la art. 4 si art.6.1 din prezentul Regulament.

6.4.2 La tragerea la sorti vor fi luate in calcul exclusiv formularele de inscriere completate in mod complet de catre Participanti.

6.4.3 Participantii desemnati castigatori vor fi anuntati de catre Organizator, prin sms si/sau e-mail, folosind datele de contact furnizate de acestia la inscrierea in Campanie, in vederea confirmarii datelor de contact inscrise in formularul de inscriere.

6.4.4 In cazul in care vreunul dintre Castigatori nu poate fi contactat, din motive independente de culpa Organizatorlui, ori acesta nu a completat informatiile solicitate prin formularul de inscriere in mod corect, respectivul Castigator va fi invalidat, de catre Organizator, iar premiul va fi atribuit primului Castigator rezerva.

6.4.5 Organizatorul nu poate fi tinut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza faptului ca a furnizat in mod gresit datele de contact.

6.4.6 Lista finala a Castigatorilor premiilor si a rezervelor va fi afisata si pe site-ul www.cartepedia.ro, www.auchan.ro, www.romania.auchan.ro, www.facebook.com/auchan.ro/ , www.facebook.com/librariadinauchancoresi/ , www.facebook.com/cartepedia/ si in Librarium din Magazinul Participant in cel mult 5 zile lucratoare de la incheierea procesului de validare, respectiv pana cel tarziu 23.10.2020.

6.5 Intrarea in posesia premiilor

6.5.1 Premiile vor fi inamante in persoana celui care a castigat, in cel mult 30 de zile lucratoare de la data validarii si publicarii Castigatorilor, la Serviciul Clienti al magazinului participant, livrarea de la sediul magazinului participant la domiciliul castigatorului se va face exclusiv de catre castigator prin mijloacele proprii.

6.5.2 In cazul in care Organizatorul, din motive independente de culpa sa, nu poate inmana premiul unui castigator, pentru ca acesta nu a furnizat informatiile corecte, complete si valide, solicitate conform srt. 6.2, Participantul desemnat Castigator, va fi invalidat de catre Organizator, premiul nu ii va fi inmanat si va ramane in posesia Organizatorului.

6.5.3 Organizatorul nu poate fi tinut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate intra in posesia premiului din cauza faptului ca a furnizat in mod gresit datele de contact si nici pentru orice alta situatie ce poate surveni inainte si dupa inmanarea premiului ( de ex. Si nelimitandu-se la eventualele daune pe timpul transportului de catre castigator a premiului la domiciliu, etc)

Art. 7 Taxe si impozite

7.1 Organizatorul va calcula, plati si declara, impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile, revin in exclusivitate castigatorului.

7.2 In conformitate cu legislatia financiar- fiscala, in masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil  (600 lei). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu premiile, revin in exclusivitate castigatorului.

Art.8 Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Regulamentului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2 In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui formular de inscriere in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru :

1. Trimiterea e-mail-ului cu date de contact de catre Participantul desemnat Castigator, catre alta dresa de e-mail/contact decat cea indicata in mesajul prin care Organizatorul comunica Participantului faptul ca a fost desemnat Castigator, fapt ce ar duce la neprimirea acestuia de catre Organizator;

2. Inscrierile organizate in afara perioadei de inscriere mentionata mai sus;

3. Formularele de inscriere inregistrate ce nu contin toate informatiile obligatorii, indicate in cuprinsul mesajului Campaniei;

4. Eventualele dispute legate de datele de contact ale Participantilor;

5. Eventualele erori in datele furnizate de catre Castigatori, ( ex. Si nelimitandu-se la datele de contact furnizate) nu atrag raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu va fi tinut responsabil in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator sau la imposibilitatea de a intra in posesia premiului.

6. Intarzierile de inmanare a premiului din motive care nu tin de culpa Organizatorului;

7. Pierderea de catre Participant a bonului fiscal inregistrat in formularul de participare, a a datelor de logare la adresele de e-mail ale acestuia sau alte situatii care nu tin de culpa Organizatorului.

8. Erori cauzate de manipularea si utilizarea premiului dupa inmanarea acestuia Participantului.

9. Erori ale retelelor de comunicare sau erori ale altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de Organizator in Regulament.

10. Situatii in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitatea de a participa la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil.

11. Aceste circumstante se pot datora unor informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, ca urmare a actiunilor Participantilor independent de Organizator.

12. Aceste circumstante se pot datora si unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante se pot, de asemenea datora unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei ( precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale, situatiile de alerta sau urgenta nationala sau/sau mondiala, nelimitandu-se la acestea);

8.4 Participantii accepta cu titlul definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6 Organizatorul nu raspunde in nici un fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

8.7 Prin participarea la aceasta Campanie, Castigatorii acorda in mod express Organizatorului dreptul sa foloseasca datele lor in scopuri de publicitare pentru promovarea acestei Campanii.

Art.9 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin înscrierea în Campania “ Ai carte? Ai parte de o biblioteca noua!” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Înscrierea în Campanie și furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă acordul expres al participanților ca datele lor personale să fie prelucrate de compania S.C. One Distribution Company înregistrată ca Operator de date cu caracter personal 18614/10.02.2011, și a posibilității de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele organizate de S.C. One Distribution Company și partenerul său. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

One Distribution Company S.R.L. respecta cu strictețe toate drepturile participanților și condițiile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform Noului Regulament General de protecție a datelor (GDPR). One Distribution Company S.R.L. se angajează la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor dumneavoastră. Dacă informaţiile de mai jos nu răspund la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi .

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale:

Nume, prenume, numar de telefon, adresa de email.

Câştigătorilor Campaniei li se vor colecta următoarele date personale:

- Nume şi Prenume;

- Un număr de telefon;

- Adresa şi localitatea din BI/CI ;

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea câștigătorilor, înmânarea premiilor câştigătorilor precum și posibilitatea de a le furnizata participanților informații despre produsele și evenimentele organizate de S.C. One Distribution și partenerul său dacă aceștia își dau consimțământul in talonul de participare.

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi își pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Anunțarea câștigătorilor va fi un eveniment public, numele câștigătorilor urmând să fie făcut public potrivit legislației în vigoare.

Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

Art.10 Incetarea, intreruperea Campaniei si forta majora

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in art. 2.2, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei, potrivit Regulamentului.

Forta majora inseamna orice eveniment extern, care nu poate fi prevazut, controlat, evitat sau remediat intr-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de catre Organizator.

Art.11 Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitatea de a se deplasa sau de a ridica premiul, premiul va putea fi predat unei persoane imputernicite prin procura autentica speciala. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand  din acordarea respectivei persoane imputernicita prin procura autentica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii de predare a premiului catre persoana imputernicita.

Art.12 Contestatii si Litigii

12.1 Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare al Campaniei sau de validare a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa mentionata mai jos pana cel tarziu in data de 30.102020.

12.2 In cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail la adresa: contact@grupullibrarium.ro sau la adresa postala S.C. One Distribution Company, cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-317-319.

12.3 Eventualele reclamatii aparute dupa semnarea procesului verbal de predare- primire a premiului, nu vor fi luate in considerare.

Art.13 Alte cauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Destinatarul informatiilor oferite de catre participanti este Organizatorul SC One Distribution Company SRL si partenerul sau Auchan Romania SA.

13. 3 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereslor sale.

13.4 In cazul in care o anumita prevederea prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/ valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule . In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila , valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

 

SC  ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL

Reprezentata prin,

Batea Iuliana

Administrator


 

Anexa nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ Ai carte? Ai parte de o biblioteca noua!” 21.09.2020-18.10.2020

 

Magazinul Participant

Hypermarket Auchan Brasov Coresi, strada Turnului, nr. 5, Brasov, Romania.

 

 

SC  ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL

Reprezentata prin,

Batea Iuliana

Administrator

 


 

 

Anexa nr. 2 la REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “ Ai carte? Ai parte de o biblioteca noua!” 21.09.2020-18.10.2020

 

Premiile

Nr. Crt

Editura

Denumire Titlu

Autor

Pret cu tva

1

RAO

Pe umerii gigantilor

Umberto Eco

149,01

2

RAO

Mousse la minut

Berenger Abraham

28,99

3

RAO

Regele Tutankhamon. Comorile din mormant

Zahi Hawass

199,99

4

FOR YOU

Fluturi Vol. 1

Irina Binder

26.00

5

FOR YOU

Fluturi Vol. 2

Irina Binder

26.00

6

ADEVARUL pentru copii

Colectia de 8 DVD-uri Looney Tunes, What’s up doc?

 

10

7

LITERA

Colectia de aur Mosfilm pe DVD

 

80

8

DPH

Managementul timpului

Lothar Seiwert

24

9

RAO CLASIC

Un bun soldat

Ford Madox Ford

35,99

10

RAO

Tusica Poldi

Mario Girdano

33,15

11

UNIVERS ENCICLOPEDIC JUNIOR

Krabat

Otfried Peubler

47

12

RAO pentru tineri

Mai puternic, mai iute, mai frumos

Arwen Elys Dayton

38

13

HUMANITAS fiction

Concubina din Shanghai

Hong Ying

44

14

MINIGRAFIC

Colectia esentiala Calvin si Hobbes

Bill Watterson

39.6

15

HOFFMAN

Marin Preda. Portretul scriitorului indragostit

Eugen Simion

39

16

RAO

Pierduti in cartierul spaniol

Heddi Goodrich

49,99

17

HUMANITAS

Mama si sensul vietii

Irvin d. Yalom

37

18

HUMANITAS

Orasul Fetelor

Elizabeth Gilbert

49

19

CURTEA VECHE

Anul lui Da

Shonda Rhimes

45

20

RAO

Ultima Colonie

Steve Berry

45

21

BETTA

Rodierul

Serban Codrin

20

22

RAO

Fascismul - un avertisment

Madeleine Albight

42

23

CURTEA VECHE

De ce femeile uita greu si barbatii repede

Laura Tucker

47

24

CURTEA VECHE

Cinci stele. De la bine la excelent in arta comunicarii

Carmine Gallo

55

25

NICULESCU

Sunt pe moarte? Ma panichez sau ma relaxez? Ghidul complet al simptomelor

Christopher Kelly

39,9

26

NICULESCU

50 de ani?

Regine Labrosse

29,9

27

NICULESCU

Spionul pelerin

Tom Shore

44,9

28

CURTEA VECHE

Intamplari marunte cu pictori mari

Monica Batranu

50

29

NICULESCU Kids

Intrebari si raspunsuri istete despre salvarea planetei

Camilla de la Bedoyere

24,9

30

NICULESCU Kids

Intrebari si raspunsuri istete despre sistemul solar

Ian Graham

24,9

31

NICULESCU Kids

Intrebari si raspunsuri istete despre stiinta

Anne Rooney

24,9

32

NICULESCU Kids

Intrebari si raspunsuri istete despre planeta noastra

Camilla de la Bedoyere

24,9

33

AQUILA

Romania. Atlas ilustrat bilingv roman-german

 

45,9

34

AQUILA

Alba ca zapada de citit si colorat

 

10

35

CURTEA VECHE

Epopeea lui Ghilgames

Li Yiyun

18

36

CURTEA VECHE

Antigona

Ali Smith

32

37

KREATIV

Craftmania

 

24

38

SCHOLASTIC

Bailey

Harry Bliss

15

39

USBORNE PUBLISHING

First illustrated maths dictionary

Kirsteen Robson

26

40

SCHOLASTIC

Scholastic Discover More: Ancient Egypt

Penelope Arlon

42

41

SCHOLASTIC

Bailey at the Museum 

Harry Bliss

30

42

BLOOMSBURY

We're Going on an Egg Hunt

Laura Hughes

40

43

SCHOLASTIC

You Can't Scare a Princess

Gillian Rogerson

25

44

SCHOLASTIC

You Can't Eat a Princess

Gillian Rogerson

25

45

LEPA BESEDA

The Stumps. Solar eclipse

Jure Lajovic

20

46

ART

ARTA DE A-TI FACE DATORII

 

10.00

47

ART - VLAD SI CARTEA CU GENIUS

BAIETELUL CARE SE PUTEA MUSCA DE NAS

 

27.27

48

ART - YOUNGART

CAND TI SE PUNE PATA WENDELIN VAN DRAANEN

 

34.30

49

ART - ARTHUR RETRO

CARTITEL SI PANTALONASII

 

29.00

50

ART

COPACUL CU 13 ETAJE

 

34.34

51

ART

FAMILIA ROMANOV. ASASINAT, REVOLUTIE SI PRABUSIREA RUSIEI IMPERIALE   [CARTILE SAPIENS]

 

33.00

52

ART - MUSAI

FATA CU LEICA, HELENA JANECZEK, CARTILE MUSAI

 

38.00

53

ART

HARRY POTTER 1 SI PIATRA FILOSOFALA

 

38.38

54

ART - VLAD SI CARTEA CU GENIUS

IEPURELE DE CATIFEA /CARTEA CU GENIUS, NECARTONAT, 2018/

 

19.19

55

ART - ARTHUR

MINUNEA (R.J. PALACIO)

 

38.38

56

ART - MUSAI

MURIND CAND VINE PRIMAVARA (MUSAI)

 

34.40

57

SAPIENS

NAVIGAND SINGUR IN JURUL LUMII

 

33.30

58

ART - ARTHUR

O VRAJITOARE INGROZITOARE LOVESTE DIN NOU   /PAPERBACK/

 

24.40

59

ART - ARTHUR

PIPPI SOSETICA (CARTILE DE AUR 18 )

 

25.50

60

ART - ARTHUR

POVESTI DESPRE PACALA SI TANDALA, ARTHUR RETRO

 

34.00

61

ART - MUSAI

SALBATICUL CARTILE MUSAI

 

44.40

62

ART - GRAFIC

SUPERMAN ACTION COMICS #1: SUPERMAN SI OMUL DE OTEL

 

44.00

63

ART - ARTHUR

UNIVERSUL HARRY POTTER:  ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI, J.K. ROWLING

 

38.38

64

ART - SAPIENS

VANATORII DE UMBRE, CARTILE SAPIENS

 

37.00

65

ART - ARTHUR

PETER IEPURASUL. LUPTA PENTRU GRADINA  (BAZAT PE FILM)

 

22.00

66

HUMANITAS FICTION

ADULTER

 

35.00

67

HUMANITAS FICTION

ALO? ALBERT EINSTEIN LA TELEFON

 

37.00

68

HUMANITAS FICTION

CASTELE DE FURIE

 

25.00

69

HUMANITAS FICTION

CEI DOI DOMNI DIN BRUXELLES

 

27.00

70

HUMANITAS FICTION

COPILUL LUI NOE

 

27.00

71

HUMANITAS FICTION

TATUATORUL DE LA AUSCHWITZ

 

35.00

72

HUMANITAS

IN LUME NU-S MAI MULTE ROMANII

 

29.00

73

HUMANITAS

ORICE OM II ESTE TEAMA

 

29.00

74

HUMANITAS

PAMANTUL ESTE PLAT! CUM SA NE FERIM DE CAPCANELE PSEUDOSTIINTEI

 

29.00

75

HUMANITAS

POVESTEA NUMARULUI PI

 

27.00

76

 

MONSTA

 

30.00

77

 

UN MONSTRU LA MINE ACASA

 

30.00

78

 

FULGERELE M-AU GONIT DE ACASA

 

29.90

79

 

POG, STRAJERUL CASEI

 

29.90

80

 

TWISTER

 

29.90

81

 

Biblioteca

 

169.00

     

Total lei cu tva:

2328.54

 

 

 

SC  ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL

Reprezentata prin,

Batea Iuliana

Administrator

CONCURS: Ai carte? Ai parte de o bibliotecă nouă!