TOATE
PRODUSELE
coș de cumpărături
lei
Regulament concurs ”Cartepedia te trimite la IAA”
Regulament concurs ”Cartepedia te trimite la IAA”
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul „Cartepedia te trimite la IAA” (denumit în cele ce urmează „CONCURS”) este organizat de S.C. One Distribution Company, cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 315-317-319, OB LD 18, Nr. Reg.Com: J4012838/2008, CUI RO 24235942, atribut fiscal RO, având contul RO87BRDE441SV21172034410, deschis la BRD, agenția Carol, înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal având numărul 18614/10.02.2011, reprezentată legal prin Bâtea Iuliana, Administrator (denumită în prezenta „Organizatorul”), prin pagina oficială Facebook al librăriei online www.cartepedia.ro.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe website-ul www.cartepedia.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, precum și prin solicitare scrisă.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificari să fie facute publice, cu cel putin 24 de ore înaintea intrării acestora în vigoare, pe website-ul companiei.

ARIA GEOGRAFICĂ ȘI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Concursul este organizat online (prin intermediul platformei de marketing afiliat 2Performant) şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 28.09.2018, ora 00:00 – 30.09.2018, ora 23:59. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La această Campanie pot participa, pe toata perioada de desfăşurare a acesteia, toți cetăţenii români (în calitate de persoană fizică) cu domiciliul / reședința în România (denumiți în continuare și „Participanți”) cu vârsta peste 18 ani și care fac dovada celor de mai sus și pe perioada de revendicare a premiului câștigat. De asemenea, aceștia trebuie să fie afiliați ai Cartepedia prin intermediul platformei 2Performant.

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizații care dețin statut de persoană juridică, precum și angajații societăților comerciale organizatoare, precum şi niciunul dintre membri familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să fie afiliați ai platformei de marketing online 2Performant și să înregistreze în perioada concursului valoarea cea mai mare a comisioanelor (commissions amount). Reprezentații Cartepedia vor alege primii doi câștigători care au înregistrat cele mai mari valori ale comisioanelor. Reprezentații Cartepedia își rezervă dreptul de a anula în mod automat comenzile plasate fraudulos (cu aceleași date de identificare), precum și neacordarea comisionului pentru aceste comenzi.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie și câștigătorii premiilor Campaniei își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). De altfel, One Distribution Company SRL respecta toate drepturile participantilor conform Noului Regulament General de protectie a datelor (GDPR).

DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CAMPANIE

În cadrul acestei Campanii, S.C. One Distribution Company va oferi ca premiu două invitații unice la IAA Global Conference, care va avea loc între 2 și 3 octombrie la Teatrul Național București.

Câştigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu se pot cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiilor şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani. Premiul nu se poate dona catre un alt beneficiar.

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.

In cazul in care castigatorii refuza premiul sau nu pot fi validati in termenul prevazut in Regulament, acestia vor fi invalidati iar premiile nu se vor mai acorda, ramanand in posesia Organizatorului.

Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acestuia nu îsi asumă răspunderea pentru:

Situaţiile în care un Participant nu poate accesa retelele sociale sau site-ul www.cartepedia.ro din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-ului, de genul, dar fara a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrica, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator.

Situaţii în care datele completate conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Inscrierea in Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie prelucrate de compania S.C. One Distribution Company inregistrata ca Operator de date cu caracter personal 18614/10.02.2011, si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C. One Distribution Company si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:

Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atentia Operatorului, compania va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:

- dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

- realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SC One Distribution Company va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

One Distribution Company S.R.L. respecta cu strictete toate drepturile participantilor si conditiile in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal conform Noului Regulament General de protectie a datelor (GDPR). One Distribution Company S.R.L. se angajează la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor dumneavoastră. Dacă informaţiile de mai jos nu răspund la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi .

Pe durata Campaniei, Participantilor li se vor colecta următoarele date personale:

- Nume și prenume
- Adresa de e-mail la care va fi trimis voucher-ul în forma digitală

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Prin înscrierea in Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Anuntarea castigatorilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public potrivit legislatiei in vigoare.

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

 

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail la adresa: cartepedia@gmail.com până pe data de 13.09.2018.

 

Regulament concurs ”Cartepedia te trimite la IAA”